RAZVOJ KOMPETENC VIRTUALNIH TIMOV

Staro delovno mesto vs novo-virtualno delovno mesto (Michael Krinke)
Slika 1: Katere kompetenc in veščine so najbolj potrebne in vplivajo na uspeh vodje? (Vir: Povzeto in prirejeno po Zenger, in Folkman, 2014)
Slika 3: Paradigma transformiranja starega delovnega mesta na virtualno delovno mesto (Vir: Povzeto in prirejeno po Roberts, 2011)

--

--

Director at 1337Works/Establishing innovation ecosystems and transforming cultures/Lecturer/Business advisor/Entrepreneur/Establishing high-performance teams

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mark Kalin

Mark Kalin

7 Followers

Director at 1337Works/Establishing innovation ecosystems and transforming cultures/Lecturer/Business advisor/Entrepreneur/Establishing high-performance teams