Pomembnost osebne blagovne znamke

Vir: https://www.kaspersky.com/blog/fingerprints-sensors-security/10951/
Vir: https://www.agroup.com/blog/authenticity-and-your-brand-promise/
Vir: https://www.kaspersky.com/blog/fingerprints-sensors-security/10951/
  • Božiček je direktor največje neprofitne organizacije na svetu, ki vsako leto obdaruje vse otroke po celem svetu, ki upoštevajo svoje starše in se lepo obnašajo.

--

--

Director at 1337Works/Establishing innovation ecosystems and transforming cultures/Lecturer/Business advisor/Entrepreneur/Establishing high-performance teams

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mark Kalin

Mark Kalin

7 Followers

Director at 1337Works/Establishing innovation ecosystems and transforming cultures/Lecturer/Business advisor/Entrepreneur/Establishing high-performance teams